การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้   ให้แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๗ วัน   ตามแบบฟอร์ม ส.ส.30 ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวหนังสือเดินทาง พร้อมเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ไปยังกงสุลใหญ่ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์   หรือทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทนภายในกำหนด 60 วันนับจากวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อ ผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามอันควรที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร

 

เหตุอันควรที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ได้แก่

 

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ ๘ ประการ ดังนี้ การเสียสิทธิ ๘ ประการนี้จะได้สิทธิคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. ครั้งต่อไป

 

  แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 30)ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียสิทธิเพราะเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง