สถานกงสุลใหญ่ฯ อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งคนไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 เดินทางกลับประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งคนไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 เดินทางกลับประเทศไทย

22 ต.ค. 2563

135 view

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ได้มอบหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) ให้กลุ่มคนไทยพร้อมครอบครัว จำนวน 14 คน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Emirates โดยมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 24 ตุลาคม 2563  และจะเข้ารับการกักตัวในสถานกักกันโรคที่รัฐบาลไทยจัดให้

ทั้งนี้ กลุ่มคนไทยพร้อมครอบครัวดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนไทยที่เดินทางมาซาอุดีฯ โดยวีซ่าฮัจย์หรืออุมเราะห์ และอยู่เกินกำหนดโดยผิดกฎหมาย ซึ่งได้มาลงทะเบียนไว้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ประมาณ 140 คน โดยกลุ่มคนไทยจำนวน 14 คนข้างต้น เป็นกลุ่มแรกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการประสานงานกับกองเนรเทศซาอุดีฯ เพื่อไปมอบตัวและพิมพ์ลายนิ้วมือที่กองเนรเทศฯ ก่อนจะออก exit visa เพื่อเดินทางออกจากซาอุดีอาระเบียต่อไป

อย่างไรก็ตาม โดยที่กองเนรเทศมีข้อจำกัดในการให้บริการพิมพ์ลายนิ้วมือสำหรับกลุ่มคนไทยได้เป็นจำนวนไม่เกินสัปดาห์ละ 15 คน ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงมีแผนที่จะทะยอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนไทยที่เดินทางมาซาอุดีฯ โดยวีซ่าฮัจย์หรืออุมเราะห์ตามที่ได้มาลงทะเบียนไว้ ให้เดินทางกลับพร้อมกับการดำเนินการจัดเที่ยวบินเข้าประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 เที่ยวบินต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง