วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2170

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 201 view

การรับรองนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าหน้าที่กงสุล ซึ่งเป็นพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อและตราประทับ เพื่อรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน

 1. การขอรับรองการแปลเอกสาร
 2. การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอม

การขอรับรองการแปลเอกสาร Translation Approval

 1. คำร้องขอนิติกรณ์
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. ต้นฉบับเอกสารที่ใช้แปล
 4. คำแปลเอกสาร ซึ่งผู้แปลลงนามรับรองการแปลกำกับ
 5. ค่าธรรมเนียม 70 ริยาล ต่อเอกสาร 1 ฉบับ

หมายเหตุ สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัคร ราชทูตฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.30 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

 

การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอม

     การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ ความยินยอม ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

หลักฐานประกอบ

 1. คำร้องขอนิติกรณ์
 2. สำเนาหนังสือเดินทางผู้ยื่นคำร้อง
 3. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. ค่าธรรมเนียม 70 ริยาล ต่อเอกสาร 1 ฉบับ

หมายเหตุ ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  ระหว่างเวลา 09.00 - 12.30 น. ทุกวันทำการ