วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 283 view

สูติบัตร

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอสูติบัตร (สำเนาเอกสารมาอย่างละ 2 ชุด)

  • หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา หรือ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • รูปถ่ายเด็ก 1 ใบ
  • ใบสำเนาสูติบัตร ของทางการซาอุดีฯ หรือใบแจ้งเกิดจากทางโรงพยาบาล
  • ใบทะเบียนสมรสของบิดามารดา

มรณบัตร

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมรณบัตร

  • หนังสือเดินทางของผู้ตาย
  • ใบมรณบัตรของทางการ ซาอุดีฯ
  • หนังสือเดินทางของผู้แจ้ง

การแจ้งคนเกิดและคนตาย เพื่อขอสูติบัตรหรือมรณบัตร ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด