วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 84 view

สูติบัตร

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอสูติบัตร (สำเนาเอกสารมาอย่างละ 2 ชุด)

  • หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา หรือ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • รูปถ่ายเด็ก 1 ใบ
  • ใบสำเนาสูติบัตร ของทางการซาอุดีฯ หรือใบแจ้งเกิดจากทางโรงพยาบาล
  • ใบทะเบียนสมรสของบิดามารดา

มรณบัตร

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมรณบัตร

  • หนังสือเดินทางของผู้ตาย
  • ใบมรณบัตรของทางการ ซาอุดีฯ
  • หนังสือเดินทางของผู้แจ้ง

การแจ้งคนเกิดและคนตาย เพื่อขอสูติบัตรหรือมรณบัตร ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด