แผนช่วยเหลือและอพยพคนไทย ประจำปี 2553

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

 

 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ร่างแผนช่วยเหลือและอพยพคนไทย ประจำปี 2553 (Royal Thai Consulate – General, Jeddah, Evacuation Plan 2010) โดยวัตถุประสงค์หลักของแผนดังกล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ประสบภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วที่สุด โดยจะประเมินจากความรุนแรงของสถานการณ์และปฎิบัติตามแนวทางที่ระบุไว้ในแต่ละระดับความรุนแรง (เอกสารแนบ 1) ในกรณีที่มีเหตุหรือภาวะฉุกเฉินต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ความไม่สงบทางการเมือง (อาทิ สงครามการเมือง) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อาทิ แผ่นดินไหว อุทกภัย) เหตุการณ์ก่อการร้าย และการเกิดโรคระบาด โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและอพยพคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ (เอกสารแนบ 2) หากสถานกงสุลฯ ประเมินแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อประสาน ติดตามประเมินสถานการณ์ และดูแลกำกับการให้ความช่วยเหลือและ/หรืออพยพคนไทย เพื่อรองรับสถานการณ์นั้น ๆ เนื่องจากประเทศซาอุดีอาระเบียยังมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางด้านการก่อการร้าย มีภูมิประเทศที่รายล้อมไปด้วยประเทศที่มีภาวะไม่ปรกติในภูมิภาคตะวันออกกลาง และเป็นประเทศที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงมีความเสี่ยงในระดับสูงที่กลไกภายในประเทศจะไม่สามารถรองรับการอพยพคนจำนวนมากออกจากพื้น (mass evacuation) ที่ในเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้ร่างแนวทางการอพยพเพิ่มเติมให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนช่วยเหลือและอพยพ เพื่อให้การดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือคนไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น และอาจประสานขอรับความสนับสนุนด้านภารกิจจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด สถานเอกอัครราชทูตของไทยในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค สกญ. ต่างประเทศในเมืองเจดดาห์ และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ หากจำเป็น ทั้งนี้ สถานกงสุลฯ จะเน้นการให้การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญในภาวะปรกติเป็นหลัก โดยจะจัดให้มีการซักซ้อม ทำความเข้าใจแผนอพยพกับแกนนำและชุมชนชาวไทยประจำแต่ละเมืองในโอกาสต่าง ๆ  เช่น กงสุลสัญจร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ หากมีเหตุเกิดขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

                กลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับแผนการช่วยเหลือและอพยพของสถานกงสุลใหญ่ฯ คือคนไทยในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งในชั้นนี้มีอยู่ประมาณ 15,000 คน โดยมีเมืองมักกะห์ เมืองเจดดาห์ และเมืองตาอิฟ เป็นเมืองที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดตามลำดับ (*หมายเหตุ - ภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบียประกอบด้วย 12 เมือง ที่อยู่ในความดูแลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ คือ เมืองมักกะห์ เมืองเจดดาห์ เมืองมาดีนะห์ เมืองรอบิค เมืองยันบู

เมืองตาอิฟ เมืองอัลบาฮา เมืองปัญจาเรซี เมืองบิชา เมืองอัลเลซ เมืองมูซัลลีฟ และเมืองวัสกอฮ์)

 

 

ขั้นตอนการอพยพ

                ในกรณีฉุกเฉิน ทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือของสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือการให้ความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานอื่นที่ได้ประสานไว้ เป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นที่สุด โดยขอให้ยึดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การเตรียมพร้อม (Standfast)

                เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิก ขอให้คนไทยทุกคนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและอพยพคนไทยของเมืองเจดดาห์จะแจ้งข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ผ่านสื่อหลัก คือ หัวหน้าชุมชนชาวไทยในแต่ละเมือง และสถานีโทรทัศน์ชอ่ง Thai Global Network (TGN) เพื่อให้เตรียมพร้อมรอสัญญานไปรวมตัวตามจุดรวมตัว (Assembly Points) หรือศูนย์อพยพ (Evacuation Center) ที่ใกล้ที่สุด (เอกสารแนบ 3.1) ทั้งนี้ ขอให้มีการเตรียมสิ่งของและเอกสารสำคัญ ตามรายการ(Emergency Checklist) ดังนี้

รายการสิ่งของและเอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Emergency Checklist)

รายการสิ่งของที่จำเป็น

เอกสารสำคัญประจำตัว

1. ยาสามัญและยาประจำตัว

2. น้ำ / อาหารแห้งและอาหารสำเร็จรูป

3. ของใช้ส่วนตัว (อาทิ ทิชชู สบู่ แปรง/ยาสีฟัน)

4. สำหรับทารกและเด็กอ่อน ขอให้จัดเตรียม อาหารเด็กอ่อน ผ้าอ้อม นมผง และอื่น ๆ ด้วย

5. ผ้าห่ม / ถุงนอน

6. เสื้อผ้าสำรอง 2-3 ชุด

7. กล่องปฐมพยาบาล (First Aid Kit)

8. ไฟฉาย / ถ่านสำรอง

9. เงินสดสกุลท้องถิ่น และ หากเป็นไปได้เงินสกุลอื่น

ที่ใช้เป็นสกุลกลาง เช่น ดอลลาร์สหรัฐ

1. หนังสือเดินทาง (passport)

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. บัตรอิกาม่า (Iqama)

4. ทะเบียนบ้าน / สูตรบัตร / ใบสมรส

5. รูปถ่าย

6. ใบสำคัญอื่น ๆ อาทิ สมุดบัญชี ใบขับขี่ กรมธรรม์

 

2. การรวมตัว (Assembly)

                เมื่อได้รับสัญญานให้รวมตัว ขอให้เดินทางไปยังจุดรวมตัวที่ใกล้ที่สุดตามที่หัวหน้าชุมชนประสานไว้หรือตามที่ประกาศในสถานีโทรทัศน์ช่อง TGN โดยทันที และขอให้นำสิ่งของและเอกสารสำคัญมาเพื่อรายงานตนและสมาชิกครอบครัว เพื่อรอการอพยพต่อไป

3. กรณีเคลื่อนย้ายและกรณีอพยพ (Relocate and Evacuation)

                เนื่องจากความรุนแรงและพัฒนาการของสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้น ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและอพยพคนไทยของเมือง

เจดดาห์จะประเมินว่าการให้ความช่วยเหลือในแต่ละกรณีนั้น จะเป็นการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่เสี่ยงหรือจะเป็นการดำเนินการอพยพแบบเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ หากพบว่ามีบุคคลใดที่ประสงค์จะไม่รับการเคลื่อนย้ายหรืออพยพ ก็สามารถทำได้ ที่จะอยู่ต่อในจุดหรือบริเวณเสี่ยงภัยต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะถือว่าส่วนราชการได้จัดเตรียมช่องทางในการให้ความช่วยเหลือแล้ว แต่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นความสมัครใจส่วนบุคคล

ชื่อเมือง (แกนนำ)

จุดรวมตัว (Assembly Points)

เจดดาห์

อยู่ระหว่างการประสาน

มักกะห์

อยู่ระหว่างการประสาน

มาดีนะห์

อยู่ระหว่างการประสาน

รอบิค

อยู่ระหว่างการประสาน

ยันบู

อยู่ระหว่างการประสาน

ตาอิฟ

อยู่ระหว่างการประสาน

อัลบาฮา

อยู่ระหว่างการประสาน

ปัญจาเรซี

อยู่ระหว่างการประสาน

บิชา

อยู่ระหว่างการประสาน

อัลเลซ

อยู่ระหว่างการประสาน

มูซัลลีฟ

อยู่ระหว่างการประสาน

วัสกอฮ์

อยู่ระหว่างการประสาน

 

แนวทางการประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์และแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง 4 ระดับ

ระดับที่ 1

(สีเขียว)

การเตรียมความพร้อมในสภาวะปกติ

ปัจจัยบ่งชี้

สถานการณ์ดำเนินไปปกติ

ปัจจัยควบคุม

รัฐบาลบริหารงานตามปกติ

เป้าหมาย

เตรียมความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายคนไทย

การดำเนินการ

 

1.

ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อ/ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของคนไทยให้ทันสมัย

2.

ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสาร และยานพาหนะของสถานกงสุลฯ

3.

จัดตั้งเครือข่ายแกนนำคนไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย โดยผ่านหัวหน้าชุมชนไทย หัวหน้าแรงงานไทย สมาคม และชมรมคนไทย

4.

จัดทำรายชื่อและที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ของบุคคล หรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียที่จำเป็นต้องมีการติดต่อ อาทิ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล สายการบิน หน่วยงานที่ดำเนินการอพยพคนของทางการซาอุดีอาระเบีย บริษัทให้บริการขนส่งโดยสาร รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตของประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจเกี่ยวข้องให้ทันสมัย

5.

เดินทางไปพบปะหารือและสร้างคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในซาอุดีอาระเบียที่เกี่ยวข้อง

6.

ศึกษาการดำเนินการตามแผนอพยพ และเส้นทางการอพยคนไทย อาทิ  เส้นทางหลักและเส้นทางสำรองในสถานการณ์ต่าง ๆ ไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวในซาอุดีอาระเบีย หรือประเทศใกล้เคียง และการอพยพคนไทยจากซาอุดีอาระเบียกลับประเทศไทย

7.

เผยแพร่แผนอพยพคนไทยผ่านเว็ปไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

 

 

ระดับที่ 2

(สีเหลือง)

การเตรียมความพร้อมเมื่อมีสิ่งบอกเหตุ

ปัจจัยบ่งชี้

เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธ

ปัจจัยควบคุม

รัฐบาลซาอุดีฯ ยังควบคุมสถานการณ์ได้ในภาพรวม

เป้าหมาย

คนไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียรับทราบสถานการณ์ เตรียมพร้อมจุดติดต่อของสถานกงสุลใหญ่ฯ และแกนนำคนไทย และเตรียมการดำเนินการตามแผนอพยพ และออกประกาศห้ามคนไทยเดินทางไปยังสถานที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ

การดำเนินการ

 

1.

ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนอพยพกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และซักซ้อมการสื่อสารกับแกนนำคนไทย

2.

แจ้งข่าว และแผนอพยพให้คนไทยในซาอุดีอาระเบียรับทราบเพื่อเตรียมตัวและเอกสารการเดินทางให้พร้อม ตลอดจนการขอรับการตรวจลงตราจากประเทศที่อาจต้องเดินทางไปพักพิง

3.

เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานกงสุลฯ

4.

จัดเตรียมสถานที่สำหรับคนไทยที่จะอพยพไปพักพิง และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของทางการซาอุดีฯ เป็นระยะๆ เกี่ยวกับการดำเนินแผนอพยพ

 

ระดับที่ 3

(สีส้ม)

กรณีเกิดความไม่สงบเริ่มส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

ปัจจัยบ่งชี้

เกิดเหตุการณ์วุ่นวายที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวหรือยืดเยื้อ

ปัจจัยควบคุม

มีเหตุบ่งชี้ว่ารัฐบาลซาอุดีฯ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ตามปกติ การดำรงชีวิตของประชาชนเริ่มผิดปกติวิสัย บริการภาครัฐเริ่มมีความจำกัด

เป้าหมาย

ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องพำนักอยู่ในซาอุดีฯ เดินทางออกนอกประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก สตรี และคนชรา

การดำเนินการ

 

1.

ประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น หารือกับ สอท./สกญ. ของต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ และวิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์

2.

ประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น และ สอท./สกญ ของมิตรประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินแผนอพยพ

3.

เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย และประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบให้ชุมชนคนไทย และแกนนำคนไทย หรือหัวหน้าแรงงานไทยทราบเป็นระยะ (แจ้งกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงาน)

4.

สถานกงสุลใหญ่ฯ เตรียมสำรองเงินสดในมือเพื่อรับกรณีฉุกเฉิน  และพิจารณาจัดเตรียมการสำรองอาหาร เวชภัณฑ์ สิ่งจำเป็นอื่น ๆ

ให้เพียงพอกับจำนวนคนไทยที่อาจต้องไปพักพิงในสถานที่พักพิงชั่วคราว

5.

เตรียมการหาสถานที่พักพิงชั่วคราวให้แก่คนไทยที่จะอพยพไปพักพิง

6.

ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ เดินทางออกนอกพื้นที่ และห้ามคนไทยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ

7.

จัดอุปกรณ์สื่อสารให้เจ้าหน้าที่และแกนนำคนไทยพกพาติดตัวเพื่อใช้ในการประสานงานกันตลอด 24 ชั่วโมง

8.

ประสานงานกับบริษัท การบินไทย มหาชน จำกัด หรือสายการบินอื่นเพื่อเตรียมสำรองที่นั่งให้แก่คนไทยที่จะอพยพกลับประเทศไทย

9.

กำหนดแผนอพยพคนไทย โดยหารือกับรัฐบาลท้องถิ่น และกระทรวงการต่างประเทศถึงแนวทางในการดำเนินการ อาทิ การใช้เครื่องบินพิเศษรับอพยพคนไทย การอพยพคนไทยไปประเทศที่ใกล้เคียงที่สามารถให้การพักพิงได้เป็นการชั่วคราว  ฯลฯ

 

 

ระดับที่ 4

(สีแดง)

กรณีเกิดความไม่สงบและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจนถึงขั้นต้องอพยพคนไทยออกนอกพื้นที่เสี่ยงและ/หรือออกนอกประเทศ

ปัจจัยบ่งชี้

เกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองหรือภัยพิบัติอย่างรุนแรง ทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหารและบริการสาธารณูปโภค หรือมีการปล้นสดมภ์ และสถานการณ์บ่งชี้ถึงความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ปัจจัยควบคุม

รัฐบาลซาอุดีฯ ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ และคาดว่าจะเกิดภาวะมิคสัญญี หรือสงครามกลางเมือง/สงครามเบ็ดเสร็จ 

เป้าหมาย

ดำเนินการอพยพคนไทยที่ยังพำนักอยู่ ออกนอกพื้นที่เสี่ยงและออกนอกประเทศ

การดำเนินการ

 

1.

แจ้งคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบให้เดินทางไปพักพิงที่สถานที่พักพิงชั่วคราว หรือเดินทางกลับประเทศไทย

2.

จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและอพยพคนไทย โดยระดมเจ้าหน้าที่และผู้นำคนไทยให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ฯ และในการดูแลสถานที่พักพิงชั่วคราว รวมทั้งจัดเวรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

3.

ประสานงานกับ สอท. ณ กรุงริยาด และ สอท. ไทยในประเทศใกล้เคียง รวมทั้งทางการซาอุดีฯ ในการพิจารณาหาทางนำคนไทยที่อยู่ในพื้นที่

ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบที่ไม่สามารถเดินทางออกไปได้เอง ไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราว

4.

แจ้งรัฐบาลซาอุดีฯ อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินการอพยพคนไทย และขอรับการสนับสนุนในด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการเคลื่อนย้ายอพยพคนไทย การรักษาความปลอดภัยของสถานที่พักพิงชั่วคราว สกญ. และบ้านพัก กสญ.

5.

ดำเนินแผนอพยพคนไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีฯ สอท. องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สายการบินต่างๆ เพื่อทำการอพยพคนไทยออกจากซาอุดีฯ ไปยังประเทศที่มีความปลอดภัยหรือ กลับประเทศไทยตามความเหมาะสมของสถานการณ์

 

การอพยพออกนอกประเทศ (การอพยพแบบเต็มรูปแบบ)

(1) รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ

(2) ขออนุญาตกระทรวงฯ สั่งการให้ปิด สอท. / สกญ. และอพยพคนไทยออกนอกประเทศซาอุดีฯ

(3) กำหนดพื้นที่รวมพลเพื่ออพยพ / แจ้งคนไทยผ่านหัวหน้าชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินแผนฯ และขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ TGNประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง

(4) ประสานงานกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ / กรมการบินพลเรือนซาอุดีฯ ขอ  flight clearance กรณีต้องนำเครื่องบินพิเศษจากประเทศมารับคนไทย

(5) ประสานงานกับทางการซาอุดีฯ ขอ exit visa ให้คนงานไทยได้เดินทางออกจากซาอุดีฯ และติดต่อขอนุญาตนายจ้างของคนงานไทยด้วย

(6) ในกรณีที่ไม่มีเอกสารเดินทางให้ สอท. ออกหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารสำคัญประจำตัว (CI) ให้

(7) จัดหา/จัดซื้ออาหารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับดำเนินการตามแผนฯ 

 

 

ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและอพยพคนไทย

ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

 

 

หัวหน้าศูนย์ฯ (กงสุลใหญ่ / รษก. กงสุลใหญ่)

- เลขานุการหัวหน้าศูนย์ฯ (นายพีระพงษ์ฯ)

- นายยาฯ (พข.)

 • ติดตามและประเมินสถานการณ์
 • กำหนดระดับการเตรียมความพร้อม
 • กำหนดจุดรวมตัวและสถานที่พักพิงของคนไทย
 • กำหนดเส้นทางอพยพ/จุดหมายปลายทางของการอพยพ
 • อำนวยการช่วยเหลือและอพยพคนไทยในภาพรวม 

 

 

ฝ่ายประสานงาน

- รองกงสุลใหญ่ (นายสุรินทร์ฯ) หัวหน้าฝ่าย

- กงสุล (นายอัญชลิตฯ)

- ประธานชุมชนไทย / หัวหน้าชุมชนชาวไทยในแต่ละเมือง

- นายฮารูณฯ นายสำราญฯ นายมุหาหมะฯ (พข.)

 • ประสานงานเครือข่ายคนไทย
 • ประสานงานหน่วยงานฝ่ายไทย รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ
 • ประสานงานฝ่ายซาอุดีฯ และหน่วยงานในและนอกซาอุดีฯ
 • ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าศูนย์ฯ มอบหมาย 

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ

- อทป. สนง. แรงงาน (นายเกรียงศักดิ์ฯ) หัวหน้าฝ่าย

- กงสุล (นายหาลิมฯ)

- นายคอเซ็งฯ นายซุฟเฟียนฯ นายฮากีมฯ นายอารีฯ (พข.)  นายมุนีฯ

 • เดินทางไปช่วยเหลือคนไทยในจุดต่างๆ
 • ทำการอพยพคนไทยไปยังจุดนัดหมาย/สถานที่พักพิง
 • ให้ความช่วยเหลือคนไทยในระหว่างการเดินทางและการอพยพ
 • ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าศูนย์ฯ มอบหมาย        

 

 

ฝ่ายจัดหา/จัดซื้อ

- อทป. สนง. สคร. (นายศิวะลักษณ์ฯ) หัวหน้าฝ่าย

- กงสุล (นายสุชาติฯ นายอัซมันฯ นายอรรถชัยฯ)

- นายดอเลาะฯ นายอิบรอเหมฯ (พข.)

 • จัดเตรียมและจัดหายานพาหนะและสถานที่พัก
 • จัดหาบัตรโดยสารเครื่องบิน ฯลฯ
 • เตรียม/จัดหาอุปกรณ์สื่อสาร
 • เตรียมเครื่องอุปโภคและเวชภัณฑ์/บริการทางการแพทย์
 • ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ มอบหมาย