กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ มอบเงินสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในนามรัฐบาลไทยให้แก่องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ มอบเงินสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในนามรัฐบาลไทยให้แก่องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 341 view

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูต Tarig Ali Bakheet ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลามด้านกิจการสังคม วัฒนธรรม และด้านมนุษยธรรม ณ สำนักเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation – OIC) เพื่อมอบเงินช่วยเหลือในนามรัฐบาลไทยให้แก่ Islamic Solidarity Fund (ISF) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ OIC จำนวน 660,000 บาท (19,669.19 ดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ISF ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศสมาชิก OIC

การมอบเงินช่วยเหลือในนามรัฐบาลไทยในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการ โดยในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทยแก่ประเทศสมาชิก OIC และได้ย้ำถึงความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการร่วมมือกับ OIC ในด้านนี้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างไทยกับ OIC ด้วย โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง