วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ม.ค. 2566

| 7,032 view

การรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)

การรับรองเอกสาร (นิติกรณ์) คือ การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อและตราประทับ เพื่อรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการรับรองเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จะต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้อง ซึ่งเป็นเจ้าของเอกสารที่จะขอรับรองนิติกรณ์
2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ใช่เจ้าของเอกสาร) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ต้นฉบับเอกสารที่จะขอรับรองนิติกรณ์ พร้อมสำเนา/คำแปล

การรับรองเอกสารมีหลายประเภท ดังนี้

1. เอกสารภาษาไทยของสถานกงสุลใหญ่ฯ 
การรับรองคำแปลภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษของเอกสารภาษาไทยที่ออกโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในซาอุดีอาระเบีย มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1.1 แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือว่าจ้างผู้รับจ้างดำเนินการแปล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้แปล 
1.2 นำเอกสารคำแปล พร้อมต้นฉบับเอกสารภาษาไทย มายื่นต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ
1.3 นำเอกสารคำแปลที่สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองแล้ว ไปขอรับการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ ก่อนนำไปใช้งาน

2. เอกสารภาษาไทยที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการในประเทศไทย
การรับรองคำแปลภาษาอังกฤษหรือภาษาอาหรับของเอกสารภาษาไทยที่ออกให้โดยหน่วยราชการในประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ในประเทศซาอุดีอาระเบีย มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

    2.1 กรณีรับรองคำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารภาษาไทยที่ออกให้โดยหน่วยงานในประเทศไทย
          2.1.1 แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือว่าจ้างผู้รับจ้างดำเนินการแปล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้แปล
          2.1.2 นำเอกสารคำแปล พร้อมต้นฉบับเอกสารภาษาไทยไปขอรับการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนแจ้งวัฒนะ)
          2.1.3 นำเอกสารคำแปลพร้อมเอกสารต้นฉบับไปขอรับการรับรองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ 
          2.1.4 นำเอกสารไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ ก่อนนำไปใช้งาน

    2.2 กรณีรับรองคำแปลภาษาอาหรับของเอกสารภาษาไทยที่ออกให้โดยหน่วยงานในประเทศไทย
          2.2.1 นำเอกสารไปติดต่อสำนักจุฬาราชมนตรี ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ 12 ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อแปลและรับรองคำแปล 
          2.2.2 นำเอกสารที่สำนักจุฬาราชมนตรีแปลและรับรองแล้วไปขอรับการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ
          2.2.3 นำเอกสารไปขอรับการรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย (กรุงเทพฯ)
          2.2.4 นำเอกสารไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ ก่อนนำไปใช้งาน
          2.2.5 กรณีเป็นเอกสารที่จะใช้ในศาล ต้องนำเอกสารไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมซาอุดีฯ อีกครั้งหนึ่งก่อน

3. เอกสารภาษาอาหรับที่ออกให้โดยหน่วยงานของซาอุดีฯ
การรับรองเอกสารภาษาอาหรับที่ออกให้โดยหน่วยงานของซาอุดีฯ เพื่อนำไปใช้ที่ประเทศไทย สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

    3.1 รับรองเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยไม่แปลเป็นภาษาไทย มีขั้นตอน ดังนี้
          3.1.1 นำเอกสารภาษาอาหรับที่ออกให้โดยหน่วยงานของซาอุดีฯ ไปขอรับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีฯ
          3.1.2 นำเอกสารไปขอรับการรับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
          3.1.3 นำเอกสารไปแปลและรับรองที่สำนักจุฬาราชมนตรี
          3.1.4 นำเอกสารไปขอรับการรับรองที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

    3.2 แปลเอกสารเป็นภาษาไทย และรับรองโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ มีขั้นตอน ดังนี้
          3.2.1 นำเอกสารภาษาอาหรับที่ออกให้โดยหน่วยงานของซาอุดีฯ ไปขอรับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีฯ
          3.2.2 แปลเอกสารเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือว่าจ้างผู้รับจ้างดำเนินการแปล พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้แปล และนำเอกสารคำแปลพร้อมเอกสารต้นฉบับไปขอรับการรับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
          3.2.3 นำเอกสารไปขอรับการรับรองที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

4. การรับรองสำเนาถูกต้อง
ให้นำต้นฉบับของเอกสารภาษาไทยที่ทางการไทยออกให้พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ไปยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับรอง

5. หนังสือมอบอำนาจ
กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกของซาอุดีฯ ประสงค์จะจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไปดำเนินนิติกรรมใด ๆ ที่ประเทศไทย ให้ผู้มอบอำนาจไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดทำหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีสาระตามความประสงค์ของผู้มอบอำนาจให้ผู้มอบอำนาจลงนามในหนังสือมอบอำนาจต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่ 
- บัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือเดินทาง
ทั้งนี้ หากมีผู้มอบอำนาจมากกว่าหนึ่งคน ผู้มอบอำนาจทั้งหมดจะต้องมาปรากฏตัวที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อลงนามในหนังสือมอบอำนาจด้วยคนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

หมายเหตุ - ขั้นตอนการรับรองเอกสารในแต่ละกรณีอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของหน่วยงานปลายทางที่ผู้ยื่นคำร้องประสงค์จะนำเอกสารไปใช้งาน จึงขอให้ผู้ยื่นคำร้องตรวจสอบกับหน่วยงานปลายทางทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน