วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ม.ค. 2566

| 1,177 view

การจดทะเบียนสมรส

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรส

ฝ่ายชาย

 1. หนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองความเป็นโสดจากภูมิลำเนาที่ตนเองมีถิ่นที่อยู่
 5. จดหมายจากนายจ้าง(ไม่ขัดข้องให้จดทะเบียนสมรส)
 6. ใบทะเบียนหย่า (กรณีเคยหย่ามาก่อน)
 7. หากจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพของคู่สมรส

    (หนังสือรับรองความเป็นโสดรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ)

ฝ่ายหญิง

 1. หนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองความเป็นโสดจากภูมิลำเนาที่ตนเองมีถิ่นที่อยู่
 5. จดหมายจากนายจ้าง(ไม่ขัดข้องให้จดทะเบียนสมรส)
 6. ใบทะเบียนหย่า (กรณีเคยหย่ามาก่อน)
 7. หากจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพของคู่สมรส (หนังสือรับรองความเป็นโสดที่ผ่านการรับรองนิติกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ)
 1. ใบรับรองแพทย์ ในกรณีจดทะเบียนก่อนครบ 310 วัน หลังจากจดทะเบียนหย่า

หมายเหตุ - ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสมรส

 

 การจดทะเบียนหย่า

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า

 1. หนังสือสัญญาหย่า
 2. ทะเบียนสมรส
 3. หนังสือเดินทาง
 4. บัตรประจำตัวประชาชน
 5. ทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ - ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนหย่า