วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

| 2,360 view

สูติบัตรและมรณบัตร

กรณีมีบุคคลสัญชาติไทยเกิดหรือตายในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ สามารถแจ้งการเกิดหรือแจ้งการตายได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เพื่อออกเอกสารสูติบัตรสำหรับคนเกิด หรือเอกสารมรณบัตรสำหรับคนตาย โดยยื่นเอกสารประกอบในแต่ละกรณี ดังนี้

1. สูติบัตร มีเอกสารประกอบ ได้แก่

1.1 หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา
1.2 บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดา 
1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.4 ทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา โดยหากเป็นทะเบียนสมรสที่ทางการซาอุดีฯ ออกให้ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ
1.5 สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการซาอุดีฯ ซึ่งต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ
1.6 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ) 

1.7 กรณีคนเกิดที่บ้าน (หมอตำแย) จะต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ซึ่งขอรับแบบฟอร์มได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้ 
     1.7.1 หนังสือรับรองการเกิดจากผู้ทำคลอด (หมอตำแย) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ทำคลอด
     1.7.2 หนังสือรับรองการเกิดจากพยาน 2 คน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของพยาน

2. มรณบัตร มีเอกสารประกอบ ดังนี้

2.1 หนังสือเดินทางของผู้ตาย
2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย
2.3 ใบแจ้งการตายจากโรงพยาบาล
2.4 ใบมรณบัตรของทางการซาอุดีฯ ซึ่งต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ 
2.5 บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้แจ้งการตาย

หมายเหตุ - ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกเอกสารสูติบัตรหรือมรณะบัตร
             - การรับรองนิติกรณ์คำแปลภาษาไทยของเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของซาอุดีฯ มีค่าธรรมเนียม 70 ริยาล ต่อฉบับ