กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ มอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรการศึกษา กศน. ขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาศูนย์การเรียน กศน. เมืองเจดดาห์

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ มอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรการศึกษา กศน. ขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาศูนย์การเรียน กศน. เมืองเจดดาห์

16 พ.ย. 2563

155 view

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การเรียน กศน. เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ภายใต้การดูแลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรการศึกษา กศน. ขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาศูนย์การเรียนฯ โดยได้รับเกียรติจากนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เป็นผู้มอบใบประกาศฯ โดยมีนักศึกษาของศูนย์การเรียนฯ ในระดับประถมศึกษา จำนวน 10 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 คน เข้ารับใบประกาศนียบัตรฯ

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษา และกล่าวให้โอวาทและได้ให้คำแนะนำ/แนะแนวแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนอวยพรให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาและชีวิตหน้าที่การงานในอนาคตต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ริเริ่มจัดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่บุตรหลานชาวไทยในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2549  เนื่องจากมีบุตรหลานคนไทยเป็นจำนวนมากที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาไทย และมีเด็กไทยจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าระบบการศึกษาใด ๆ ในซาอุดีฯ   ต่อมาในปี พ.ศ.  2551 จึงได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียน กศน. ณ เมืองเจดดาห์ฯ  โดยได้รับการอนุมัติจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาแล้วจำนวน 8 รุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 รุ่น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 รุ่น ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 20 คนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์การเรียนฯ  ได้กลับไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและวิทยาลัยอาชีพต่าง ๆ ในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยฟาตอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/ร้อยเอ็ด หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (ระดับปริญญาตรี) และโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นต้น และสำหรับนักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่มีโอกาสกลับประเทศไทย ก็ได้สมัครเรียนทางไกลในระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้ทำงานพร้อมกันไปด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง