การจัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เขตเชากียะห์ เมืองมักกะห์

การจัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เขตเชากียะห์ เมืองมักกะห์

28 ก.ย. 2563

131 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 19.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทยในเขตเชากียะห์ เมืองมักกะห์ ซึ่งเป็นการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3 ในเมืองมักกะห์ มีผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น 46 ราย แบ่งเป็นทำหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ 28 ราย (เป็นผู้ป่วยอัมพาต 1 ราย) รับรองเอกสาร 2 ราย ทำสูติบัตร 6 ราย และยื่นเอกสารแสดงความจำนงขอเดินทางกลับประเทศไทย 10 ราย โดยกลุ่มที่ยื่นเอกสารฯ ดังกล่าว เป็นกลุ่มคนไทยที่ใบพำนักถิ่นที่อยู่หมดอายุ หรืออยู่เกินกำหนดด้วยวีซ่าประเภทต่าง ๆ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีฯ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป

การจัดกงสุลสัญจรในครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคนไทยให้ใช้บ้านพักเป็นสำนักงานชั่วคราวในการให้บริการ โดยมีสมาคมคนไทยในเมืองมักกะห์เป็นผู้ประสานงานหลัก จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ สำหรับการให้บริการกงสุลสัญจรในเขตอื่น ๆ ของเมืองมักกะห์ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาความเหมาะสมและแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง