กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์ ประจำปีการศึกษา 2564

15 ส.ค. 2564

49 view

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาไทย มาดีนะห์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาไทยจำนวน 29 คน ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์

ในโอกาสดังกล่าว นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ร่วมแสดงความยินดีที่นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในปีนี้ แม้จะประสบความยากลำบากในการเรียนทางไกลในช่วงโควิด-19 และได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยเน้นว่าการสำเร็จการศึกษาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากรั้วมหาวิทยาลัยไปใช้พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป พร้อมกันนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานการมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ไปให้แก่นักศึกษาทั้ง 29 คน ล่วงหน้า

กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์สมศักดิ์ ชุ่มชื่น ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ มาร่วมบรรยายศาสนธรรมเพื่อให้ข้อคิดแก่นักศึกษาด้วย ซึ่งได้มีการเน้นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้โดยคำนึงถึงความหลากหลายของสังคม การให้เกียรติแก่ผู้อื่น การมีความอ่อนโยน และการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) ได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณชมรมนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยอิสลาม เมืองมาดีนะห์ มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ริเริ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมจะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในลักษณะนี้ในโอกาสต่อ ๆ ไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง