พิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๖

พิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ธ.ค. 2566

| 238 view

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๖ (Thailand’s Public Diplomacy Award 2023) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ และนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิไทย เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีคณะทูตต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน

ผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๖ คือ นางสาวโมรียา จุฑานุกาล และนางสาวเอรียา จุฑานุกาล หรือ “โปรโม” และ “โปรเม” นักกอล์ฟหญิงมืออาชีพชาวไทย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในวงการระดับโลก ได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้านกีฬากอล์ฟสตรีอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยความสำเร็จดังกล่าวยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬากอล์ฟเป็นจำนวนมากจนหลายคนประสบความสำเร็จในระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยตามมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น คู่พี่น้องนักกอล์ฟหญิงไทยยังช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยในสายตาผู้ที่ติดตามทั่วโลก อีกทั้งยังได้ตอบแทนสังคมผ่านการจัดตั้งมูลนิธิโมรียาและเอรียา เพื่อช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งมีบทบาทในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 “รางวัลการทูตสาธารณะ” เป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๕ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่มีสัญชาติไทยหรือต่างประเทศก็ได้ ที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่คนไทย ประเทศไทย และความเป็นไทย ในหมู่ชาวต่างประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้ผู้ได้รับรางวัลดำเนินกิจกรรมของตนต่อไป และเป็นแบบอย่างให้สาธารณชนได้เห็นว่า บุคคลทั่วไปหรือองค์กรใด ๆ ก็สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะของไทยได้ ทั้งนี้ “การทูตสาธารณะ” (Public Diplomacy) คือ การทูตภาคประชาชน ซึ่งเน้นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีในระดับประชาชน  เพื่อนำไปสู่มิตรภาพและความร่วมมืออันดี ซึ่งการทูตสาธารณะสามารถขับเคลื่อนได้โดยบุคคลทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเสริมงานการทูตในความหมายทั่วไปที่ดำเนินงานโดยภาครัฐเป็นหลักและเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลและระดับประเทศในภาพกว้าง

ผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะจะได้รับถ้วยรางวัลที่มีชื่อว่า “Goodwill” หรือ “ความปรารถนาดี” พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน ๓ แสนบาท เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการสานต่อภารกิจต่อไป และการสลักชื่อบนถ้วยรางวัลใหญ่และกำแพงเกียรติยศที่จะจัดแสดงเป็นการถาวรไว้ที่กระทรวงการต่างประเทศด้วย

อนึ่ง มูลนิธิไทยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อดำเนินงานด้านการทูตสาธารณะ ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือและไมตรีจิตระหว่างชาวไทยและนานาประเทศ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailandfoundation.or.th/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ