สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดบริการกงสุลสัญจรที่เขตจียาด เมืองมักกะห์

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดบริการกงสุลสัญจรที่เขตจียาด เมืองมักกะห์

19 ก.ย. 2563

168 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 20.00 น สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทยในเขตจิยาด เมืองมักกะห์ โดยมีผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น 98 ราย แบ่งเป็นทำหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ 42 ราย จ่ายเล่มหนังสือเดินทาง 15 ราย รับรองเอกสาร 7 ราย ทำสูติบัตร 4 ราย และขอรับคำปรึกษาด้านการกงสุลประมาณ 30 ราย

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดประชุมกลุ่มคนไทยที่แสดงความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา คนไทยที่พำนักอยู่ในเมืองมักกะห์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ในภาคบริการที่เกี่ยวกับการแสวงบุญฮัจย์และอุมเราะห์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้รัฐบาลซาอุดีฯ ประกาศระงับการแสวงบุญต่าง ๆ อย่างไม่มีกำหนด และมีแนวโน้มว่าจะยังไม่สามารถเปิดให้ชาวต่างชาติมาแสวงบุญอุมเราะห์ในระยะเวลาอันใกล้ จึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคนไทยที่พึ่งพารายได้จากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มคนไทยดังกล่าวไม่สามารถหารายได้มาต่ออายุใบถิ่นที่อยู่ได้ รวมทั้งไม่สามารถขอ Exit Visa เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยได้ จึงเป็นประเด็นที่ได้มีการร้องขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เจรจากับฝ่ายซาอุดีฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

การจัดกงสุลสัญจรในเขตจิยาด ซึ่งเป็นเขตที่มีคนไทยพำนักอยู่ร้อยสามสิบครัวเรือน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสมาคมคนไทยในเมืองมักกะห์ ที่ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อขอใช้มัสยิดของชุมชนเป็นสถานที่ให้บริการ อีกทั้งช่วยจัดการเรื่องคิวผู้รับบริการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่กำหนดโดยหน่วยงานสาธารณสุขซาอุดีฯ อาทิ การเว้นระยะห่าง การชุมนุมไม่เกิน 50 คน เป็นต้น จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ทะยอยดำเนินการเปิดให้บริการกงสุลสัญจรในเขตต่าง ๆ ของเมืองมักกะห์ ที่มีคนไทยอาศัยอยู่ในโอกาสต่อ ๆ ไป เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของทางการซาอุดีฯ ที่มิให้มีการรวมตัวหรือชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก โดยจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง