โครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

โครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

1 มิ.ย. 2564

669 view
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะการเขียนงานวิชาการในหมู่นักเรียนนักศึกษา และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสค้นคว้าและนำองค์ความรู้ด้านศาสนาที่เรียนมาประยุกต์และบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน

 1. กรอบแนวคิดของบทความ

“การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศาสนาในชีวิตประจำวัน”

 1. ขอบเขตของการเขียน
 • “การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศาสนาในชีวิตประจำวัน” เป็นเพียงกรอบแนวคิด (framework) ในภาพรวมของการเขียนเท่านั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกำหนดหัวข้องานเขียนขึ้นเองเป็น
  การเฉพาะ
  ซึ่งอยู่ในกรอบของการประยุกต์เอาความรู้ด้านศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ
 • ไม่จำกัดหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการนำเสนอ รวมทั้งความยาวของบทความ โดยผู้เข้าประกวดสามารถนำเสนอประเด็นใด ๆ ก็ได้ซึ่งเป็นผลงานริเริ่ม (ไม่ใช่งานเขียนแบบตำรา หรืองานแปล) ในลักษณะการประยุกต์เอาความรู้ด้านศาสนาในสาขาที่เรียนหรือสาขาที่มีความเชี่ยวชาญมาใช้ในการอธิบาย การสร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์ การนำเสนอความเห็น การนำเสนอกรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ การรณรงค์ หรือการเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่ผู้เขียนมีความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน ครอบครัว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สุขอนามัย ฯลฯ
 1. ความยาวของการเขียน

ไม่จำกัดความสั้นยาวของงานเขียน อย่างไรก็ดี ความยาวของงานเขียนควรสอดคล้องกับความซับซ้อนของประเด็นที่ต้องการนำเสนอ

 1. การอ้างอิง

การเขียนบทความจะต้องเขียนในเชิงวิชาการที่มีการอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลอย่างเป็นระบบ
มีประเด็นที่ต้องการนำเสนอที่ชัดเจน ซึ่งมาจากความคิดของผู้เขียนเองโดยแท้ การคัดลอกข้อมูลหรือความเห็นจากแหล่งอื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่เหมาะสมจะถือเป็นความผิดในการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ซึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณารางวัล

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งบทความเข้าประกวด

นักเรียนนักศึกษาไทยทุกระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของซาอุดีอาระเบีย

 1. การตัดสิน

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นประกอบด้วยบุคคลทั้งภายในและภายนอกของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนที่สำคัญ ประกอบด้วย

 • หัวข้อและเนื้อหามีความน่าสนใจ
 • มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำเสนอ
 • เนื้อหาที่นำเสนอมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับหัวข้อที่ผู้เขียนกำหนด
 • การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนสามารถเข้าใจง่าย
 • ความสมดุลระหว่างการนำเสนอเนื้อหาด้านศาสนา และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศาสนาเข้ากับองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • มีการอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ
 • เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 1. เงินรางวัล

อันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท

อันดับที่ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท

อันดับที่ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท

          รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจพิจารณานำบทความที่ผ่านการคัดเลือกไปนำเสนอ หรือตีพิมพ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยผ่านความยินยอมจากเจ้าของบทความก่อน

 1. ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
  • ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลงานตามที่กำหนดเพื่อกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบบทความที่จะส่งเข้าประกวด ส่งมาที่อีเมล jed@mfa.mail.go.th
  • ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 10 กันยายน 2564
  • สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศผลการพิจารณาและมอบรางวัลภายในเดือนกันยายน 2564

*********************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มส่งผลงาน.docx

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง