หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2565

| 738 view
กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนกลุ่มประเทศโลกมุสลิม และพสกนิกรชาวไทยมุสลิมในหลายพื้นที่ของ
ประเทศไทยในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๕
 
กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ข้างต้น เพื่อนำเสนอภาพสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวมุสลิมในนานาประเทศ ทั้งในมิติศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ ที่บันทึกผ่านสายพระเนตรอันกว้างไกลของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะช่วยให้ขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจของผู้อ่านต่อประเทศโลกมุสลิมให้กว้างขวางออกไป
 
ผู้สนใจสามารถรับชมหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ได้ทาง https://mfa.go.th/static/pdf-flipbook-master/index.html?file=https://image.mfa.go.th/mfa/0/mkKfL2iULZ/0904-65/Oct2022/18_10_65/1/3HRH__Muslim_World_catalog_(12-8-65).pdf

เอกสารประกอบ

The_Muslim_World_A_Royal_Perspective.pdf