รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2566

| 1,167 view

ประกาศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

...........................................

                   ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งต่อมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติไปเมื่อวันทื่ 27 กันยายน 2566 นั้น

                   สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดังนี

                    1. นายซุลฏอน หวันเต๊ะ

                    2. นายอิรฟาน กันทะเขียว

                     สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้บุคคลลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันอาทิตย์ที่   8 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเรียกบุคคลลำดับรองในบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เข้าบรรจุและแต่งตั้งแทน ทั้งนี้ บัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้ แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้ และมีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ใหม่แล้ว บัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ฉบับนี้เป็นอันยกเลิก

                     การคัดเลือกในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจพบว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติ จะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่รับสมัครและไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ
จะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                            ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 

                                                       (นายกิตินัย นุตกุล)

                                                   กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ