วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 118 view

จดทะเบียนสมรส

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรส

ชาย

 1. หนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองความเป็นโสดจากภูมิลำเนาที่ตนเองมีถิ่นที่อยู่
 5. จดหมายจากนายจ้าง(ไม่ขัดข้องให้จดทะเบียนสมรส)
 6. ใบทะเบียนหย่า (กรณีเคยหย่ามาก่อน)
 7. หากจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพของคู่สมรส

    (หนังสือรับรองความเป็นโสดรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ)

หญิง

 1. หนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองความเป็นโสดจากภูมิลำเนาที่ตนเองมีถิ่นที่อยู่
 5. จดหมายจากนายจ้าง(ไม่ขัดข้องให้จดทะเบียนสมรส)
 6. ใบทะเบียนหย่า (กรณีเคยหย่ามาก่อน)
 7. หากจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพของคู่สมรส

    (หนังสือรับรองความเป็นโสดรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ)

 1. ใบรับรองแพทย์ในกรณีจดทะเบียนก่อนครบ 310 วัน หลังจากจดทะเบียนหย่า

ค่าธรรมเนียม

- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 จดทะเบียนหย่า

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า

ชาย

 1. ใบทะเบียนสมรส
 2. หนังสือเดินทาง
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. ทะเบียนบ้าน

หญิง

 1. ใบทะเบียนสมรส
 2. หนังสือเดินทาง
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. ทะเบียนบ้าน

ค่าธรรมเนียม

- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม