การแจ้งเกิด/แจ้งตาย

การแจ้งเกิด/แจ้งตาย

15 ก.ย. 2562

แจ้งเกิด

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแจ้งเกิด (สำเนาเอกสารมาอย่างละ 2 ชุด)

  • หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา หรือ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ถ่ายเด็ก 1 ใบ
  • ใบสำเนาสูติบัตร ของทางการซาอุดีฯ หรือใบแจ้งเกิดจากทางโรงพยาบาล
  • ใบทะเบียนสมรสของบิดามารดา

แจ้งตาย

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแจ้งตาย

  • หนังสือเดินทางของผู้ตาย
  • ใบมรณบัตรของทางการ ซาอุดีฯ
  • หนังสือเดินทางของผู้แจ้ง

การแจ้งคนเกิดและคนตาย เพื่อขอสูติบัตรหรือมรณบัตร ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด