ประกาศ

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE สำหรับเที่ยวบินเดือนพฤษภาคม 2564

16 เม.ย. 2564

ประกาศปรับเวลาทำการในเดือนรอมฎอน ปี 2564

4 เม.ย. 2564

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE สำหรับเที่ยวบินเดือนเมษายน 2564

4 เม.ย. 2564

ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ

24 มี.ค. 2564

อัตราคา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

15 มี.ค. 2564

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE สำหรับเที่ยวบินเดือนมีนาคม 2564

18 ก.พ. 2564

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE สำหรับเที่ยวบินเดือนกุมภาพันธ์ 2564

25 ม.ค. 2564

การลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE สำหรับเที่ยวบินเดือนมกราคม 2564

25 ม.ค. 2564

Regulation Issued under Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005) (No 13)

16 ก.ย. 2563