โครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566

โครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2566

| 1,953 view

โครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566
จัดโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะการเขียนงานวิชาการในหมู่นักศึกษาไทยในซาอุดีอาระเบีย

1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้เดิมที่ได้รับจากการศึกษาในชั้นเรียน

1.3 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีจากต่างแดนในมิติต่าง ๆ เช่น การศึกษา เทคโนโลยี การบริหารจัดการ เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองที่ประเทศไทยให้เป็นชุมชมตัวอย่างที่เข้มแข็งและผู้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. หัวข้อหลัก (theme) ของบทความ

“บัณฑิตจากต่างแดนกับการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิดด้วยหลักการศาสนาและวัฒนธรรม”

3. แนวทางในการเขียน

หัวข้อของบทความตามข้อ 2 เป็นเพียงกรอบแนวคิด (framework) ในภาพรวมของการเขียนเท่านั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถกำหนดหัวข้องานเขียนขึ้นเองได้เป็นการเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักดังกล่าว โดยอาจกำหนดประเด็นที่ผู้เขียนมีความสนใจหรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้งานเขียนมีความโดดเด่นและมีความแตกต่าง

4. ความยาวของการเขียน

ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (ประเภทและขนาดของตัวอักษร รวมทั้งการตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

5. การอ้างอิง

การเขียนบทความจะต้องเขียนในเชิงวิชาการที่มีการอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีประเด็นที่ต้องการนำเสนอที่ชัดเจน ซึ่งมาจากความคิดของผู้เขียนเองโดยแท้ การคัดลอกข้อมูลหรือความเห็นจากแหล่งอื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่เหมาะสมจะถือเป็นความผิดในการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ซึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณารางวัล

6. ผู้มีสิทธิ์ส่งบทความเข้าประกวด

นักเรียนนักศึกษาไทยทุกระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของซาอุดีอาระเบีย

7. การตัดสิน

สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาบทความ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) หัวข้อและเนื้อหามีความน่าสนใจ 2) มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำเสนอ 3) เนื้อหาที่นำเสนอมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับหัวข้อที่ผู้เขียนกำหนด 4) การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนสามารถเข้าใจง่าย 5) มีการอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ และ 6) รูปแบบที่เสนอในบทความสมเหตุสมผลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

8. เงินรางวัล

อันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 6,000 บาท
รางวัลชมเชย 6 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

9. การเผยแพร่ผลงาน

ผลงานที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับการตีพิมพ์ผลงานลงใน "วารสารมุสลิม กทม. News" ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเผยแพร่บทความที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินในเว็บไซต์ทางการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

10. ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลงานตามที่กำหนดเพื่อกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบบทความที่จะส่งเข้าประกวด และส่งมาที่อีเมล [email protected] โดยส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศผลการพิจารณาและมอบรางวัลภายในเดือนกันยายน 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มส่งผลงาน_3.docx