โครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2565

โครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

| 1,324 view

โครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2565
จัดโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะการเขียนงานวิชาการในหมู่นักศึกษาไทยในซาอุดีอาระเบีย

1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้เดิมที่ได้รับจากการศึกษาในชั้นเรียน

2. หัวข้อหลัก (theme) ของบทความ

“บทบาทของนักศึกษาไทยในซาอุดีอาระเบียในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีฯ ภายหลังการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต”

3. แนวทางในการเขียน

หัวข้อของบทความตามข้อ 2 เป็นเพียงกรอบแนวคิด (framework) ในภาพรวมของการเขียนเท่านั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถกำหนดหัวข้องานเขียนขึ้นเองได้เป็นการเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักดังกล่าว โดยอาจกำหนดประเด็นที่ผู้เขียนมีความสนใจหรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้งานเขียนมีความโดดเด่นและมีความแตกต่าง

4. ความยาวของการเขียน

ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (ประเภทและขนาดของตัวอักษร รวมทั้งการตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

5. การอ้างอิง

การเขียนบทความจะต้องเขียนในเชิงวิชาการที่มีการอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีประเด็นที่ต้องการนำเสนอที่ชัดเจน ซึ่งมาจากความคิดของผู้เขียนเองโดยแท้ การคัดลอกข้อมูลหรือความเห็นจากแหล่งอื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่เหมาะสมจะถือเป็นความผิดในการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ซึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณารางวัล

6. ผู้มีสิทธิ์ส่งบทความเข้าประกวด

นักเรียนนักศึกษาไทยทุกระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของซาอุดีอาระเบีย

7. การตัดสิน

สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาบทความ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนที่สำคัญประกอบด้วย  1) หัวข้อและเนื้อหามีความน่าสนใจ 2) มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำเสนอ 3) เนื้อหาที่นำเสนอมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับหัวข้อที่ผู้เขียนกำหนด 4) การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนสามารถเข้าใจง่าย 5) มีการอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ และ 6) เป็นประโยชน์ต่อสังคม

8. เงินรางวัล

อันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท

อันดับที่ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท

อันดับที่ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท

รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

9. การเผยแพร่ผลงาน

ผลงานที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับการตีพิมพ์ผลงานลงใน "วารสารมุสลิม กทม. News" ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเผยแพร่บทความที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินในเว็บไซต์ทางการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

10. ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

  • ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลงานตามที่กำหนดเพื่อกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบบทความที่จะส่งเข้าประกวด และส่งมาที่อีเมล [email protected]
  • ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
  • สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศผลการพิจารณาและมอบรางวัลภายในเดือนกันยายน 2565

*********************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มส่งผลงาน_2.docx