รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

| 4,459 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

...............................................

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของตำแหน่งงาน

1.1 “ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง”

1.2 อัตราเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 6,653 ริยาล ซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นในทุกปีตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยมีอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดที่ 13,306 ริยาล

1.3 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพสำหรับตนเองและครอบครัว เงินรางวัลประจำปี ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เป็นต้น

1.4 กำหนดระยะเวลาจ้างงานแบบปีต่อปี โดยจะต่ออายุสัญญาจ้างงานโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อน

1.5 ทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 เดือน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

2.1 อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับแต่วันที่เปิดรับสมัคร

2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไปโดยไม่จำกัดสาขาวิชา

2.3 มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยหากมีประสบการณ์การทำงาน
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครก็จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.4 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และหากสามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้ในเบื้องต้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ มากขึ้น

2.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

2.6 มีทักษะทางวิชาการโดยเฉพาะการค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุป และการเรียบเรียงและเขียนรายงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและเศรษฐกิจ

2.7 มีทักษะในด้านการประสานงานกับหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศ

2.8 เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และสุขภาพจิตดี ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.9 เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยต้องโทษอาญา

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการให้แก่กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

3.2 ค้นคว้าข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สรุป เรียบเรียงและเขียนรายงาน

3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและซาอุดีฯ

3.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการในการจัดโครงการและกิจกรรมในด้านการเมือง
การทูต และเศรษกิจการเมืองของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นใบสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ https://jeddah.thaiembassy.org/ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

5. เอกสารประกอบการรับสมัคร

5.1 ใบสมัคร

5.2 รูปถ่ายสีขนาดไม่ต่ำกว่า 2 x 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5.4 สำเนาหนังสือเดินทาง

5.5 สำเนาหลักฐานการศึกษา

5.6 สำเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงาน

5.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือก

6. กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผล

6.1 วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565

6.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 4 สิงหาคม 2565

6.3 การสอบคัดเลือก

         1) การสอบข้อเขียนจะดำเนินการในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2565

         2) การสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2565

ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครที่มีถิ่นพำนักอยู่ในซาอุดีฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และจะดำเนินการแบบออนไลน์สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่ในซาอุดีฯ โดย
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศกำหนดวันที่ชัดเจน รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทราบในโอกาสแรก

6.4 ประกาศผลการสอบ ภายในเดือนสิงหาคม 2565

7. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง

7.1 คณะกรรมการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ แต่งตั้งขึ้นจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยพิจารณาให้คะแนนจากประวัติส่วนตัวและผลการสอบคัดเลือก โดยการตัดสินของคณะกรรมการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ แต่งตั้งถือเป็นที่สิ้นสุด

7.2 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้จำนวน 1 คน และรายชื่อขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นเวลา 2 ปี แต่หากมีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

7.3 ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการตรวจลงตราจากฝ่ายซาอุดีฯ เพื่อเดินทางมาเข้ารับหน้าที่

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ หมายเลขโทรศัพท์ (966 12) 665 5317 ต่อ 101 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

(นายหาลิม แวนะไล)

นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา)

รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ใบสมัครงาน_-_1_ก.ค.2564_1.docx