ประกาศรายละเอียดการสอบข้อเขียนตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมืองฯ

ประกาศรายละเอียดการสอบข้อเขียนตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมืองฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 926 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

เรื่อง  การสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

-----------------------------------

          ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง นั้น

          สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ดังนี้

 1. วัน เวลาและสถานที่
  • กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.30 น. ตามเวลาซาอุดีอาระเบีย หรือเวลา 14.00 – 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • สำหรับผู้เข้าสอบที่มีถิ่นพำนักนอกซาอุดีฯ จะจัดการสอบผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Webinar โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งช่องทาง (URL) การเข้าระบบ Zoom ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน
  • สำหรับผู้เข้าสอบที่มีถิ่นพำนักในประเทศซาอุดีฯ จะจัดสอบที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามวันและเวลาในข้อ 1.1
 2. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้เข้าสอบที่มีถิ่นพำนักนอกประเทศซาอุดีฯ
  • ขอให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการสอบประกอบด้วย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร์พร้อมกล้องวีดิโอ (webcam) ลำโพง ไมโครโฟน โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษสีขาวขนาด A4 ปากกาสีน้ำเงิน และโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูป
  • ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพขณะเข้าสอบ และจะต้องอยู่ในห้องที่ทำข้อสอบแต่เพียงผู้เดียว
  • ผู้เข้าสอบจะต้องจัดมุมกล้องวีดิโอให้กรรมการคุมสอบสามารถมองเห็นผู้เข้าสอบและกระดาษ คำตอบ รวมทั้งจะต้องเปิดลำโพงและโมโครโฟนตลอดระยะเวลาที่ทำข้อสอบ
  • ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบสืบค้นข้อมูลจากช่องทางใดหรือพูดคุยสื่อสารกับบุคคลใดในระหว่างทำข้อสอบ ผู้เข้าสอบที่กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้กรรมการคุมสอบเห็นว่าเป็นพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตจะถูกเชิญออกจากห้องสอบโดยทันที และจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
  • ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนคำตอบลงในกระดาษสีขาวขนาด A4 โดยใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นและเมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จแล้ว จะต้องถ่ายภาพกระดาษคำตอบทั้งหมดเพื่อส่งไปตามช่องทางที่กำหนด
  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อและนามสกุลลงในกระดาษคำตอบ โดยให้ผู้เข้าสอบเขียนเฉพาะหมายเลขประจำตัวที่ปรากฏตามตารางรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามประกาศของสถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น
  • กรรมการคุมสอบจะอธิบายขั้นตอนและวิธีการสอบให้ผู้เข้าสอบทราบโดยละเอียดอีกครั้งก่อนเริ่มสอบ
 1. การสอบสัมภาษณ์
  • สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565
  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

                                                                  (นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี)

                                                                       รองกงสุลใหญ่

                                                     รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

 

เอกสารประกอบ

ประกาศ_การสอบข้อเขียนฯ.pdf