แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ส.ค. 2565

| 297 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง  

...............................................

 

                   ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ของสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 1 อัตรา สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งกำหนดวันและเวลา พร้อมทั้งรายละเอียดการจัดสอบข้อเขียนให้ทราบต่อไป

                                    ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

 

                                                                     (นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี)

                                                                            รองกงสุลใหญ่

                                                            รักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน_ตำแหน่ง_ผช._ดำเนินการฯ.pdf

ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง