กิจกรรมกีฬาอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 3

กิจกรรมกีฬาอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 3

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2565

| 172 view
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 นายหาลิม แวนะไล รองกงสุลใหญ่ ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชมรมนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ เมืองมักกะห์ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชมรมนักศึกษาไทยกับชมรมนักศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียนที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาอาเซียนเข้าร่วมกว่า 80 คน
 
ในโอกาสดังกล่าว รองกงสุลใหญ่ได้ขอบคุณชมรมนักศึกษาไทยที่ริเริ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้ขึ้น และย้ำความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ