รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ย. 2566

| 1,488 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

***********************

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ตำแหน่งงาน

1.1  พนักงานขับรถยนต์

1.2  อัตราเงินเดือน ๆ ละ 3,632.- ริยาล (สามพันหกร้อยสามสิบสองริยาล) และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ค่าล่วงเวลา ประกันสุขภาพ และเงินรางวัลประจำปี

1.3  กำหนดระยะเวลาจ้างงานแบบปีต่อปี

1.4  ทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา 3 เดือน           

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

2.1 มีสัญชาติไทย 

2.2 อายุไม่เกิน 40 ปี  

2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายขึ้นไป

2.4 มีใบอนุญาตขับขี่หรือเคยมีใบขับขี่รถยนต์ของซาอุดีฯ ที่ยังมีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

2.5 มีประสบการณ์และความคุ้นเคยในการขับรถยนต์และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี โดยต้องเป็นบุคคลที่อาศัย/เคยอาศัยอยู่ในซาอุดิอาระเบียมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.6 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอาหรับได้ดี และหากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ มากขึ้น

2.7 เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และสุขภาพจิตดี ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.8 เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยต้องโทษอาญา

3.   การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เลขที่ 2 Safwan Ibn. Wahab Street (92), Palestine Street, Sharafiyyah District 3 ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นใบสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiembassy .org/jeddah และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

4.   เอกสารประกอบการรับสมัคร

4.1 ใบสมัคร

4.2 รูปถ่ายสีขนาดไม่ต่ำกว่า 2 x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.4 สำเนาหนังสือเดินทาง

4.5 สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ของซาอุดีฯ (Driving License)

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถแนบหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกให้สถานกงสุลใหญ่ฯ พิจารณาเพิ่มเติมได้

5.   กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผล

5.1 วันรับสมัคร :   17 – 21 กันยายน 2566

5.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก : 25 กันยายน 2566

5.3 การสอบคัดเลือก   วันที่ 26 – 27 กันยายน 2566 โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศกำหนดการที่ชัดเจน รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทราบในโอกาสแรก

5.4 ประกาศผลการสอบ :  ภายในเดือนตุลาคม 2566

6.   เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง

6.1 คณะกรรมการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ แต่งตั้งจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยพิจารณาจากประวัติ และผลการสอบคัดเลือก 

6.2 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้จำนวน 1 คน และรายชื่อขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นเวลา 1 ปี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   

6.3 การตัดสินของคณะกรรมการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ แต่งตั้งถือเป็นที่สุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ หมายเลขโทรศัพท์ (966 12) 665 5317 ต่อ 114 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiembassy.org/jeddah

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

 

(นายกิตินัย  นุตกุล)

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์        

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ใบสมัครงาน_14_กย_66.docx