รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ส.ค. 2565

| 927 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง  

..................................................................

                   ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ซึ่งต่อมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียน ดังนี้

 1. บัดนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ดังนี้
  • 1.1 นางสาวกานต์รวี รวิษฎา
  • 1.2 นายอลงกรณ์ และซัน
  • 1.3 นายกัมปนาท ยมสุข
  • 1.4 นายตอริก ฮายีบิลัง
  • 1.5 นายตัรมีซี มะรอแมโน
 2. ขอให้บุคคลลำดับที่ 1.1 รายงานตัวต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อยืนยันการรับบรรจุและแต่งตั้ง โดยโปรดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ [email protected] ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. (ตามเวลาซาอุดีอาระเบีย) โดยหากไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะเรียกบุคคลลำดับรองในบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เข้าบรรจุและแต่งตั้งแทน
 3. บัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีการเปิดสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้ และมีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ฉบับนี้เป็นอันยกเลิก
 4. การคัดเลือกในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจพบว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติ จะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่รับสมัคร และไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง

                                    ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

 

                                                                     (นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี)

                                                                           รองกงสุลใหญ่

                                                         รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก-ผช.ดำเนินการฯ.pdf

ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง