รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom Meeting เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom Meeting เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2565

| 914 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom Meeting

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง  

...............................................................

                   ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง การสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ซึ่งต่อมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นั้น

                   สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางแอพพลิเคชัน Zoom Meeting ตามวันเวลาที่กำหนด ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                                    ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

 

                                                                     (นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี)

                                                                           รองกงสุลใหญ่

                                                         รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์_ผช._ดำเนินการฯ.pdf

ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง