กิจกรรมปิดภาคการศึกษาของโครงการสอนภาษาไทยฯ และ ศกร. กศน. ณ เมืองเจดดาห์

กิจกรรมปิดภาคการศึกษาของโครงการสอนภาษาไทยฯ และ ศกร. กศน. ณ เมืองเจดดาห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2565

| 121 view

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เป็นประธานในกิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือน มิ.ย. 2564 - มี.ค. 2565) ของโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่บุตรหลานชาวไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีฯ และศูนย์การเรียน กศน. ณ เมืองเจดดาห์ โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วม ซึ่งในโอกาสนี้ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา และคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเดินทางมาประกอบพิธีอุมเราะห์ ที่นครมักกะห์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมงาน โดยมีนายหาลิม แวนะไล รองกงสุลใหญ่ฯ และนายชารีฟ โยธาสมุทร กงสุล (หัวหน้าโครงการสอนภาษาไทยฯ และ ศกร. กศน.ฯ) ร่วมบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินการงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ และภาพรวมการจัดการศึกษาให้แก่คนไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีฯ

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ริเริ่มจัดโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่บุตรหลานชาวไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ขยายหลักสูตรการศึกษาโดยบูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของ กศน. และจัดการศึกษาในระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มาอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลากว่า 19 ปี ของโครงการสอนภาษาไทยฯ และ 15 ปี ของ กศน. มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว 6 รุ่น รวมจำนวน 31 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง (ภาษาไทย) 6 ระดับ รวมกันอีกนับพันคน ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดในการศึกษาและการทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จมาโดยตลอด

อนึ่ง ในปีการศึกษาที่ 1/2565 ซึ่งจะเริ่มในเดือน มิ.ย. 2565 โครงการสอนภาษาไทยฯ มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนแล้วจำนวน 164 คน และสำหรับ กศน. ทั้ง 3 ระดับ มี นศ. สมัครเข้าเรียนระดับประถมแล้วจำนวน 22 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 23 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ