กงสุลสัญจรและงานเลี้ยงละศีลอด ณ เมืองมักกะห์

กงสุลสัญจรและงานเลี้ยงละศีลอด ณ เมืองมักกะห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 เม.ย. 2565

| 143 view
 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทยในเมืองมักกะห์ (นอกเขตพื้นที่ฮารอม) โดยมีคนไทยประมาณ 200 คน ไปขอรับการบริการด้านกงสุล และโดยที่การจัดกงสุลสัญจรในครั้งนี้อยู่ในช่วงเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม (เดือนรอมฏอน) สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้จัดโครงการกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับชุมชนไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีฯ ควบคู่กันไป โดยได้เชิญคนไทยในเขตความดูแลร่วมงานเลี้ยงละศีลอด ซึ่งมีชุมชนไทยจากเมืองมักกะห์และเมืองเจดดาห์เข้าร่วมประมาณ 500 คน
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ได้กล่าวต้อนรับและอวยพรให้ชาวไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี สามารถประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ได้อย่างเต็มที่และสมดั่งเจตนารมณ์ และกล่าวขอบคุณผู้นำชุมชนชาวไทยในเมืองมักกะห์และเมืองเจดดาห์ที่ได้ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนชาวไทยและสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดีตลอดมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ