วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2566

| 1,008 view

หนังสือไม่ขัดข้องการฝังศพที่ซาอุดีอาระเบีย

เมื่อบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตที่ซาอุดีอาระเบีย และผู้มีอำนาจจัดการศพประสงค์จะฝังศพผู้เสียชีวิตที่ซาอุดีฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการซาอุดีฯ จะขอหนังสือไม่ขัดข้องการฝังศพจากหน่วยงานราชการของไทยเพื่อยืนยันว่า การฝังศพดังกล่าวเป็นไปโดยชอบตามความประสงค์ของผู้มีอำนาจจัดการศพ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ฝังศพผู้เสียชีวิตไปแล้ว

กรณีมีคนไทยเสียชีวิตและประสงค์จะฝังศพที่ซาอุดีฯ มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสังเขป ดังนี้

1. ขอรับหนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล

1.1 กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

- ให้ผู้มีอำนาจจัดการศพหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจขอรับหนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล ซึ่งระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตาย และสาเหตุการตาย

- นำหนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลไปติดต่อสถานีตำรวจท้องที่ เพื่อขอหนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายศพออกจากโรงพยาบาล 

1.2 กรณีเสียชีวิตในสถานที่อื่น ให้ผู้มีอำนาจจัดการศพหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการ ดังนี้ 

- แจ้งการเสียชีวิตต่อสถานีตำรวจท้องที่ เพื่อออกหนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายศพ

- นำศพไปเข้ารับการชันสูตรที่โรงพยาบาล เพื่อขอรับหนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ สามารถขอรับความช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายศพได้จากมูลนิธิหรือสำนักงานฌาปณกิจสงเคราะห์

2. ยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ผู้มีอำนาจจัดการศพหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อออกหนังสือไม่ขัดข้องการฝังศพ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- หนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล

- หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายศพที่ออกโดยสถานีตำรวจท้องที่

- หนังสือเดินทางของผู้ตาย

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย

- ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ตาย (กรณีมีถิ่นพำนักในซาอุดีฯ)

- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้ยื่นคำร้องมิได้เป็นผู้มีอำนาจจัดการศพ) ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้ยื่นคำร้องมิได้เป็นผู้มีอำนาจจัดการศพจะต้องดำเนินการผ่านสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ประเทศไทยเท่านั้น

- บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ของผู้ยื่นคำร้อง

 

3. การประกอบพิธีทางศาสนาและฝั่งศพผู้เสียชีวิต นำหนังสือไม่ขัดข้องการฝังศพของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไปยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาล (ใช้ประกอบการเคลื่อนย้ายศพไปยังสุสาน) และสำนักงานของสุสานฝังศพ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและฝังศพผู้เสียชีวิต