วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มิ.ย. 2564

| 1,274 view

การยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะกรณีที่เคยมีบัตรแล้ว)

หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

  1. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
  2. บัตรประจำตัวประชาชนต้นฉบับที่หมดอายุ หรือชำรุด หรือยังมีอายุ พร้อมสำเนา 1 ชุด
  3. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ทางการไทยออกให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด
  4. บัตรประจำตัวที่ทางการซาอุดีอาระเบียออกให้ (Residence Identity Card / Iqama) พร้อมสำเนา 1 ชุด
  5. หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อนามสกุล) พร้อมสำเนา 1 ชุด
  6. ทะเบียนบ้านต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีย้ายที่อยู่)
  7. ทะเบียนสมรส-ทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีสมรส-หย่า)

ผู้ร้องฯ สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกวันทำการ (อาทิตย์-พฤหัสบดี) เวลา 09.00 -11.30 น. และ 13.30 -14.30 น. ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ในกรณี

  1. บัตรหมดอายุ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
  2. บัตรหาย หรือถูกทำลาย (ผู้ร้องฯ จะต้องจัดทำบันทึกการรับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือถูกทำลาย พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม 15.- ริยาล)
  3. ขอเปลี่ยนบัตร (ค่าธรรมเนียม 15.- ริยาล) ในกรณี

    - เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล

    - บัตรชำรุด

    - เปลี่ยนที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย)