วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ม.ค. 2566

| 1,339 view

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

- ชายไทยเมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาสามารถขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยยื่นคำร้องต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นคำร้องแทนได้

- สำหรับนักศึกษาไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย จะต้องยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เพื่อขอรับหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบสำหรับการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกฯ ที่ประเทศไทย โดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ดังนี้                                                      

1. แบบฟอร์มคำร้อง (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

2. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องระบุข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ 

- ชื่อและที่ตั้งของสถาบันการศึกษา รวมทั้งคณะ สาขาวิชา และระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ 
- เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด และข้อมูลระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่

ทั้งนี้ หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ และจะต้องแปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการรับรองนิติกรณ์ 70 ริยาล

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งาน

6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9)

7. สำเนาหมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35)

หมายเหตุ - ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือรับรองของสถานกงสุลใหญ่ฯ