การยื่นคำร้องขอเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในซาอุดีอาระเบีย อย่างผิดกฎหมาย

การยื่นคำร้องขอเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในซาอุดีอาระเบีย อย่างผิดกฎหมาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 164 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

เรื่อง  การยื่นคำร้องขอเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในซาอุดีอาระเบีย

อย่างผิดกฎหมาย

--------------------------------------------------------

                  ตามที่ในช่วงที่ผ่านมาได้มีคนไทยจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในซาอุดีอาระเบียอย่างผิดกฎหมายมายื่นคำร้องขอความอนุเคราะห์ให้สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศไทย นั้น

                  สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในซาอุดีฯ อย่างผิดกฎหมายและมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย โปรดติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อยื่นคำร้องแสดงความประสงค์การเดินทางกลับประเทศไทย ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

                                                                   (นายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี)

                                                                          รองกงสุลใหญ่

                                                        รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

เอกสารประกอบ

ประกาศ_การยื่นคำร้องกลับ_ปทท._สำหรับคนไทยที่อยู่อย่างผิดกฏหมาย.pdf

ประกาศใกล้เคียง

ประกาศใกล้เคียง